بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

پنجشنبه

غزل و عکسی از گوردیان و اشتبین


بیزیم یرده دیر
آی عاشیق! صحبت آچ ،گولدن ، چیچکدن
چـــمنــــلر زینتـــی بیـــزیـــم یئـــرده دیــر
بــــولبـــــــوللر ذوق آلیـــــر گوللریمیـــزدن
بـــاهـــاریـــــن لذتـــی بیزیـــم یئرده دیـــر
چــال ، اوخــو شـــور ایــله چــوبان بایاتـــی
ســازیـــنـــدا تعــریفــله بــو شن حیـاتــی
عـــطــرلــی گـولـلـری، باغــی ، باغـاتـی
گوزه للیــک خلقتـی بـیـزیـم یـتئـرده دیـر
ائـلیـمـدن، آرخــامـدان، غـم اوزاقلاشیــر
ذوقـیـمیـز ، نـشئـه میز قایناییـر ، داشیر
خـلـقــیــمیــز فرحــله گولــوب اوینـاشیـر
انـسـان سـعـادتـتی بـیـزیـم یـئـرده دیـر
سازین ، کمانـچانیـن ، قارمانیـن ، تاریـن
اوخـویــوب چـالانـیـن گـولـون ، باهـاریــن
ادیبـیـن ، شـاعریـن ، هـر صـنـعتـکـاریـن
ان بــؤیـوک قیـمتــی بیــزیــم یئــرده دیـر

دشت گوردیانرودخانه اشتبین
رودخانه اشتبین
داخل روستا

روستا اشتبینهیچ نظری موجود نیست: