بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

دوشنبه

عکسهایی از آقای خدادادی منطقه آزاد ارسبا خوشحالی اینکه امکان دسترسی به بلاگر خوب شده استبیست و هشتم بهمن هشتاد و هفت۱ نظر:

ناشناس گفت...

خیلی عالی است